Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM

  • Vòng biểu quyết có thể được chuẩn bị trước và lựa chọn thuận tiện trong cuộc họp
  • Ủy quyền biểu quyết cá nhân có thể được xác định cho người tham gia
  • Lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập dữ liệu biểu quyết để phân tích sau cuộc bỏ phiếu hoặc sau cuộc họp
  • Tổng số và lựa chọn kết quả biểu quyết tạm thời cho biểu quyết công khai và bỏ phiếu kín
  • Dễ dàng truy cập dữ liệu của bên thứ ba thông qua API hệ thống
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM

Vòng biểu quyết có thể được chuẩn bị trước và lựa chọn thuận tiện trong cuộc họp Ủy quyền biểu quyết cá nhân có thể...