Giấy phép biểu quyết của nghị viện DCN-SWPV-E

  • Hoàn thành kiểm soát của người điều hành các phiên bỏ phiếu của quốc hội
  • Các phương tiện chuẩn bị chuyển động rộng rãi
  • Xuất kết quả biểu quyết ra máy in
  • Nhiều tùy chọn tham số liên quan đến phiếu bầu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép biểu quyết của nghị viện DCN-SWPV-E

Hoàn thành kiểm soát của người điều hành các phiên bỏ phiếu của quốc hội Các phương tiện chuẩn bị chuyển động rộng rãi Xuất...