Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT

  • Thủ tục bỏ phiếu thân thiện với người dùng
  • Lựa chọn và kết quả bỏ phiếu có thể được tự động hiển thị trên các thiết bị DICENTIS Đa phương tiện và Thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng
  • Kết quả bỏ phiếu có thể được hiển thị trong một bố cục khái quát
  • Các nút biểu quyết có màu trực quan để dễ sử dụng
  • Sử dụng lại giấy phép bỏ phiếu cho ghế mới nếu ghế cũ bị xóa
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT

Thủ tục bỏ phiếu thân thiện với người dùng Lựa chọn và kết quả bỏ phiếu có thể được tự động hiển thị trên các...