Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT

Thủ tục bỏ phiếu thân thiện với người dùng
Lựa chọn và kết quả bỏ phiếu có thể được tự động hiển thị trên các thiết
bị DICENTIS Đa phương tiện và Thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng
Kết quả bỏ phiếu có thể được hiển thị trong một bố cục khái quát
Sử dụng lại giấy phép bỏ phiếu cho ghế mới nếu ghế cũ bị xóa
Các nút biểu quyết có màu trực quan để dễ sử dụng

 

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT

Thủ tục bỏ phiếu thân thiện với người dùng Lựa chọn và kết quả bỏ phiếu có thể được tự động hiển thị trên các...