Giấy phép cho 1 luồng Dante DCNM-LDANTE

‘- Cho phép gửi tới 100 ngôn ngữ được dịch dưới dạng luồng âm thanh Dante

– Cho phép nhận tới 100 ngôn ngữ được dịch dưới dạng luồng âm thanh Dante

– Yêu cầu một giấy phép cho mỗi luồng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép cho 1 luồng Dante DCNM-LDANTE

‘- Cho phép gửi tới 100 ngôn ngữ được dịch dưới dạng luồng âm thanh Dante – Cho phép nhận tới 100 ngôn ngữ được...