Micrô có thân ngắn DCNM-MICS

Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh

Tích hợp plop và kính chắn gióa

Độ nhạy thấp đối với điện thoại di động

Đối với phòng thử thách âm thanh

Đối với những vị trí mà mọi người muốn nói chuyện trong tư thế đứng thẳnga

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micrô có thân ngắn DCNM-MICS

Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh Tích hợp plop và kính chắn gióa Độ nhạy thấp đối với điện thoại di động...