Micrô màu bạc DCN-MICL

  • Tích hợp plop và kính chắn gió
  • Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micrô màu bạc DCN-MICL

Tích hợp plop và kính chắn gió Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh