Phần mềm hội nghị DCN ‑ SWSMD Truyền dữ liệu cuộc họp

  • Các luồng XML để dễ dàng xử lý và ghi nhật ký
  • Giao diện với các ứng dụng khách video để hiển thị dữ liệu cuộc họp bằng cách sử dụng màn hình video hoặc máy chiếu video
  • Ứng dụng khách video khả dụng trên DCN ‑ SW DVD
  • Ví dụ C ‑ Mã nguồn Sharp khả dụng trên DCN ‑ SW DVD
  • Có sẵn hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm hội nghị DCN ‑ SWSMD Truyền dữ liệu cuộc họp

Các luồng XML để dễ dàng xử lý và ghi nhật ký Giao diện với các ứng dụng khách video để hiển thị dữ liệu...