Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM

‘- Cho phép cấu hình và quản lý bàn thông dịch qua ứng dụng Cuộc họp hoặc API

– Cho phép cấu hình giải thích khác nhau cho mỗi cuộc họp

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM

‘- Cho phép cấu hình và quản lý bàn thông dịch qua ứng dụng Cuộc họp hoặc API – Cho phép cấu hình giải thích...