Quyền truy cập và tham dự phần mềm hội nghị DCN ‑ SWAT

  • Đăng ký tham dự bằng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc nút xuất trình
  • Kiểm soát truy cập sử dụng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc chỉ mã PIN
  • Tất cả dữ liệu có sẵn ngay lập tức cho nhà điều hành
  • Chức năng in để tái tạo dữ liệu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Quyền truy cập và tham dự phần mềm hội nghị DCN ‑ SWAT

Đăng ký tham dự bằng thẻ ID có hoặc không có mã PIN hoặc nút xuất trình Kiểm soát truy cập sử dụng thẻ ID...