Thiết bị thảo luận có quyền biểu quyết DCNM-DVT

‘- Có thể định cấu hình như một người tham gia hoặc chủ tọa thiết bị

– Trình đọc NFC tích hợp để nhận biết nhanh những người tham gia

– Các nút biểu quyết được mã hóa

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận có quyền biểu quyết DCNM-DVT

‘- Có thể định cấu hình như một người tham gia hoặc chủ tọa thiết bị – Trình đọc NFC tích hợp để nhận biết...