Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL

‘- Có thể định cấu hình như một thiết bị tham gia, sử dụng kép hoặc chủ tọa

– Dấu hiệu ngôn ngữ bản địa

– NFC tích hợp để nhận dạng người tham gia nhanh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL

‘- Có thể định cấu hình như một thiết bị tham gia, sử dụng kép hoặc chủ tọa – Dấu hiệu ngôn ngữ bản địa...