Truyền trực tuyến giấy phép dữ liệu cuộc họp DCN-SWSMD-E

  • Các luồng XML để dễ dàng xử lý và ghi nhật ký
  • Giao diện với các ứng dụng khách video để hiển thị dữ liệu cuộc họp bằng cách sử dụng màn hình video hoặc máy chiếu video
  • Ứng dụng khách video khả dụng trên DCN ‑ SW DVD
  • Ví dụ C ‑ Mã nguồn Sharp khả dụng trên DCN ‑ SW DVD
  • Có sẵn hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Truyền trực tuyến giấy phép dữ liệu cuộc họp DCN-SWSMD-E

Các luồng XML để dễ dàng xử lý và ghi nhật ký Giao diện với các ứng dụng khách video để hiển thị dữ liệu...