Ủy quyền giấy phép cơ sở dữ liệu DCN-SWDB-E

  • Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả các đại biểu
  • Sử dụng lại thông tin đại biểu trong các cuộc họp
  • Xác định phiếu bầu và ủy quyền micrô cho từng người tham gia riêng lẻ
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Ủy quyền giấy phép cơ sở dữ liệu DCN-SWDB-E

Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả các đại biểu Sử dụng lại thông tin đại biểu trong các cuộc họp...