Phần mềm Hội nghị DCN-SWMV Đa biểu quyết

  • Hoàn thành kiểm soát của nhà điều hành đối với các phiên bỏ phiếu của quốc hội, thăm dò ý kiến ​​và phản ứng của khán giả
  • Các phương tiện chuẩn bị chuyển động rộng rãi
  • Xuất kết quả biểu quyết ra máy in
  • Nhiều tùy chọn tham số liên quan đến phiếu bầu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm Hội nghị DCN-SWMV Đa biểu quyết

Hoàn thành kiểm soát của nhà điều hành đối với các phiên bỏ phiếu của quốc hội, thăm dò ý kiến ​​và phản ứng của...