Giấy phép nhận dạng tại 1 chỗ ngồi DCNM-LSID

‘- Cho phép sử dụng tên người dùng (và mật khẩu) duy nhất để đăng nhập vào thiết bị Đa phương tiện DICENTIS – Thẻ NFC có thể được sử dụng để đăng nhập vào thiết bị không dây DICENTIS Mở rộng, thiết bị thảo luận DICENTIS có quyền biểu quyết, thiết bị thảo luận DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc thiết bị DCNM-MMD2 – Khả năng sử dụng chỗ ngồi cố định hoặc miễn phí – Thiết bị không dây DICENTIS Mở rộng và DICENTIS Thiết bị thảo luận có màn hình cảm ứng có thể hiển thị màn hình chào mừng với thông tin cá nhân tham gia – Người tham gia được công nhận trong quá trình đăng nhập

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép nhận dạng tại 1 chỗ ngồi DCNM-LSID

‘- Cho phép sử dụng tên người dùng (và mật khẩu) duy nhất để đăng nhập vào thiết bị Đa phương tiện DICENTIS – Thẻ...