Giấy phép phiên dịch đồng thời DCN-SWSI-E

  • Người vận hành kiểm soát micrô phiên dịch
  • Cấu hình và kiểm soát các phương tiện thông dịch
  • Giám sát hoạt động phiên dịch
  • Điều chỉnh độ nhạy micrô riêng của bàn phiên dịch
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép phiên dịch đồng thời DCN-SWSI-E

Người vận hành kiểm soát micrô phiên dịch Cấu hình và kiểm soát các phương tiện thông dịch Giám sát hoạt động phiên dịch Điều...